تعرفه


قیمت لیزر مو


لیست قیمت و تعرفه های لیزر مو برای بانوان:

۱ صورت کامل ۶۵ هزار تومان
۲ بیکینی و لاین ۹۰ هزار تومان
۳ زیربغل ۴۰ هزار تومان
۴ ران پا ۱۰۰ هزار تومان 
۵ ساق پا ۹۰ هزار تومان
۶ ساعد دست ۶۵ هزار تومان
۷ بازو ۶۵ هزار تومان
۸ باسن ۳۶ هزار تومان
۹ دور سینه ۱۵ هزار تومان
۱۰ خط شکم                    ۲۵ هزار تومان                                     


۱۱ خط کمر ۲۰ هزار تومان
۱۲ کمر نیم تنه پشت ۶۵ هزار تومان
۱۳ نیم تنه جلو ۶۵ هزار تومان
۱۴ وسط سینه ۱۵ هزار تومان
۱۵ چانه و غبغب  و گردن
۳۰ هزار تومان
۱۶ پشت لب ۱۵ هزار تومان
۱۷ تمام بدن
۳۰۰ هزار تومان
۱۸ پکیج کل بدن ۶ جلسه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (یک جلسه رایگان)


لیست قیمت و تعرفه های لیزر مو برای آقایان:

۱ خط ریش دو طرف و گونه ۴۰ هزار تومان
۲ گوش ۲۰ هزار تومان
۳ پشت گردن ۴۰ هزار تومان
۴ جلو گردن ۴۰ هزار تومان
۵ گونه ۳۰  هزار تومان
۶ زیربغل ۵۵ هزار تومان
۷ بازو دو طرف ۱۲۰ هزار تومان
۸ ساعد دو طرف ۱۰۰ هزار تومان
۹ پیشانی ۳۰ هزار تومان
۱۰ مایو      ۱۰۰ هزار تومان                             
۱۱ کمر                                     ۱۲۰ هزار تومان
۱۲ شکم و سینه  ۱۲۰ هزار تومان
۱۳ باسن

۷۰ هزار تومان

۱۴ ساق پا ۱۳۵ هزار تومان
۱۵ ران پا ۱۵۰ هزار تومان
۱۶ تمام بدن ۵۰۰ هزار تومان
۱۷پکیج کل بدن ۶ جلسه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (یک جلسه رایگان)


مشاوره رایگان